presety

polysynth / 30 presets

presets_poly

FM-4 / 25 presets

presets_FM-4

organ / 25 presets

presets_organ